Leveringsbetingelser

Varene sendes for kjøpers regning og risiko. Skader og manko må omgående og skriftlig meddeles til siste transportledd. Det er av største viktighet at varene blir kontrollert ved mottakelsen for eventuelle skader. Dersom transportskader forefinnes mp det noteres i følgebrevet og reklamasjon sendes til siste transportør. Siste transportør er ansvarlig for at varene kommer frem i god stand.