Hvordan innrede en barnehage?

Det er mange måter å innrede en barnehage. Barnehager er utformet på ulike måter, og det er ingen fasit. Det viktigste er at innredningen fungerer for dem som skal være der: barna og de ansatte.

  

 

Filosofien

Et hyggelig inngangsparti som ønsker velkommen til en ny dag letter kanskje foreldrenes bringe-situasjon. Oppholdsrom som innbyr til lek, en oversiktlig garderobe, trivelige spiserom, et morsomt puterom eller et spennende sanserom: alle disse faktorene er med på å skape dagen for barna og de ansatte.

Atkomstsonen

Velkommen til oss! Inngangspartiet er barn og voksnes første møte med barnehagen. Utforming og uttrykk har derfor stor symbolverdi. En tydelig markert hovedinngang, som gir atkomst til administrasjon og fellesrom, vil gjøre det lettere for besøkende å finne fram i anlegget. Mange norske barnehager har flere likeverdige innganger istedenfor en hovedinngang. Grunnen er at barnehagene ofte er planlagt med separate og selvstendige avdelinger. Med denne strukturen kan det bli vanskelig å samarbeide på tvers av avdelingene og bruke arealene i fellesskap. For besøkende blir det også vanskelig å orientere seg på grunn av de desentraliserte inngangene. På den annen side gir desentraliserte innganger en nærhet mellom ute og inne slik at det blir lettvint å gå ut.

Uavhengig om barnehagen har en eller flere innganger, bør inngangssonene gi barnehagen en mulighet til å presentere seg. Det kan f.eks. være en utstilling, en hyggelig sittebenk eller et blikk inn i et spennende lekerom.

Møteplassen

Inngangssonen fungerer også som en møteplass. Foreldre som bringer og henter barna sine, får her en anledning til å bli kjent med andre foreldre. Kanskje avtaler de at barna kan komme og leke i hverandres hjem. De fysiske omgivelsene bør derfor gjøres åpne og hyggelige. Det bør legges til rette for disse uformelle møtene som kan ha en betydelig sosial funksjon.

Barnas garderober

Garderobens størrelse vil avhenge av om garderoben skal brukes kun til av- og påkledning, eller om den også skal brukes til lek. Her må det foretas et valg. Til en garderobe som dimensjoneres bare for av- og påkledning, vil det ikke brukes av leke- og oppholdsarealet, og dette kan derved reserveres til andre deler av barnehagen. Dersom det derimot skal tilrettelegges for flere aktiviteter i garderoben, må noe av leke- og oppholdsarealet legges til garderoben. Ved å velge en løsning med felles inngang og garderobe for flere grupper bør garderobearealet kunne deles av for å unngå trengsel og kaos. Presset på garderoben påvirkes også av hvordan hverdagen i barnehagen er organisert. En fleksibel timeplan, der barna selv i større grad velger når de vil ut, reduserer presset på garderoben.

 

Garderobearealet bør ligge som en lomme til trafikklinjen, og det må være tilstrekkelig stort med tanke på de minste barna som brer ut sine klær på gulvet for å organisere påkledningen. Det må vurderes hvorvidt personalet skal oppbevare sine kjeledresser og yttertøy i samme garderobe som barna. Fordelen med felles garderobe er at personalet er til stede for barna mens de ordner sine egne klær. En rommelig grovgarderobe med spylekran som kan plasseres inne eller ute avhengig av klima, med plass for oppbevaring og tørking av vått regntøy og støvler, vil redusere tilsmussingen av garderoben. Av samme grunn kan det være gunstig med direkte atkomst til toalett, vask og drikkevann fra grovgarderoben.

Rom for barnevogner bør ligge i tilknytning til grovgarderoben. Vognmadrasser og skinnposer må kunne oppbevares i romtemperatur.

Garderober bør utformes slik at en fremtidig endring av alderssammensetningen i barnegruppen er mulig. En garderobe bør med andre ord ikke skreddersys for en bestemt aldersgruppe.

Barnas medvirkning og mestring i garderoben

Garderoben har også en pedagogisk funksjon. Her lærer barna å rydde og å holde orden i sine saker. For å legge til rette for at barna skal greie så mye som mulig selv kan man ta i bruk:

  • Skap og hyller for klær i tilpasset høyde
  • Dører som ikke er for tunge å åpne
  • Oppbevaringssystem for utstyr som barna kan betjene
  • Enkle utveier slik at barna selv kan komme seg ut

Garderoben som lekerom

En garderobe som også kan brukes til opphold og lek, gir mulighet for at flere aktiviteter kan foregå samtidig i barnehagen. Skyvedør eller åpen forbindelse til lekerom vil bidra til at garderoben oppfattes og brukes som en del av lekearealet. Garderoben må da ha god gulvplass, og det må være mulig å holde orden på klær og utstyr.

Eksempler fra Finland viser garderobeløsninger der lukkede skap og skuffer brukes i større grad enn vi gjør i Norge. Garderoben får derved et mer ryddig preg, og det blir lettere å bruke rommet til flere formål.

Det bør også finnes oppbevaringsplass til leker i skap eller kasser. Mange barnehager bruker garderoben til samlingsstunder. Men garderoben ser ut til å være best egnet til mer robust aktivitet.

Garderoben som møtested

I garderoben skjer de første møtene på morgenen, mellom barn, voksne og foreldre. Barna møter kompisene sine, de ansatte i barnehagen ønsker velkommen og foreldrene gir beskjeder eller snakker med andre foreldre. Her utveksles informasjon og uformelle samtaler. Garderoben bør derfor utformes til et hyggelig sted, gjerne med dagslys og mulighet for å sitte. Kanskje må de voksne vente litt på at barna skal avslutte leken etter endt dag, og da bør det være en hyggelig oppholdsplass i eller i nærheten av garderoben. Det er også veldig hyggelig med et «vinkevindu» der barna kan ønske velkommen og ta farvel.

Leke- og oppholdsarealet

Til leke og oppholdsarealene regnes de arealer som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter, så som lekerom, grupperom, sove- og hvilerom og eventuelt deler av garderobe og kjøkken dersom disse rommene er egnet som leke- og oppholdsrom.

Det skapende barnet

For å kunne drive med formingsaktiviteter bør minst ett rom gi mulighet for å leke med maling, vann og enkel snekring. Malesaker og utstyr bør kunne oppbevares lett tilgjengelig og invitere til bruk. Overflater på gulv og møbler bør kunne tåle noe røffere rengjøring. Denne typen virksomhet krever også gulvplass. Møbler og utstyr bør kunne skyves sammen slik at gulvet kan frigjøres. 

Rommet i endring

Mange rom kan gjerne planlegges slik at de kan brukes på flere måter. Skyvedører og -vegger gir mulighet for å endre rommenes størrelse, og barna kan få medbestemmelse og delta i å skape rommene selv.

Barn ønsker ofte å skape egne rom i rommet, og disse kan bygges ved hjelp av puter, møbler eller andre byggeelementer. Planlegg slik at det er mulig for barn å etablere små private rom for eksempel i hjørner, i karnapper, under en trapp eller oppå en hems. Unngå at for mange hjørner punkteres av dører og ganglinjer. Lette møbler og møbler på hjul er enkle å flytte og lagre. Husk at hjulene må kunne låses. Slike møbler gir økt fleksibilitet. På samme måte som det planlegges for ulike typer møblering, må det også tenkes igjennom hvilke arealer som skal være umøblert. Åpne gulvarealer er ofte attraktive lekearealer. Planlegg slik at innredningen stimulerer til egen mestring og egne valg. Det vil i praksis si at barn selv skal kunne finne fram i, åpne og lukke skuffer og skap.  Dermed kan barna selv bidra i den frie leken ved å velge hva de vil bruke av utstyr. Åpne hyller og transparente skapdører gjør det også lettere å finne fram til leker og utstyr.

 

Kilde: Utdrag fra «Storbysamarbeidet i barnehagesektoren» av SINTEF  og NTNU.